Scatty_Rikki

20 tekstów – auto­rem jest Scat­ty_Rik­ki.

Przy nim czułam się całko­wicie sobą. Dla niego byłam piękna, szczupła, mądra i nie mu­siałam uda­wać lepszej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 czerwca 2014, 13:03

Sa­ma zam­knęłam się w po­ko­ju, do które­go zgu­biłam kluczyk.
I nag­le zna­lazłam się w klat­ce, z której nie było wyjścia 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 28 maja 2014, 00:34

Nie trze­ba wielu słów. Trze­ba chęci. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 27 maja 2014, 00:00

Niektóre rzeczy na­leży zos­ta­wić lo­sowi. Cza­sami przy­padek po­dej­mu­je lep­sze decyzje. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 13 czerwca 2013, 22:20

Sa­mot­ność jest przy­jem­na, pod wa­run­kiem, że w każdej chwi­li można z niej zrezygnować. 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 11 czerwca 2013, 19:33

Każde uczu­cie jest lep­sze od pus­tki. Na­wet smu­tek, ból czy żal. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 8 czerwca 2013, 22:09

I gdy ogar­nia nas zwątpienie na­leży uwie­rzyć w coś, co wy­daje się niemożli­we do uwierzenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 czerwca 2013, 23:25

Bo w życiu niejed­nokrot­nie trze­ba wy­pić gorzką kawę z uśmie­chem na twarzy. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 4 lipca 2011, 20:40

Pozwól ko­muś sa­memu zde­cydo­wać, bo choć możesz nie zgadzać się z je­go de­cyzją, to mu­sisz ją usza­nować. Bo w ra­zie nie­szczęścia to nie two­je su­mienie będzie się odzy­wać - ty je­dynie możesz stać się tą winną. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 lutego 2011, 18:50

Gdy nam na czymś za­leży, pot­ra­fimy zro­bić wszys­tko i mieć jeszcze czas, a gdy sta­je nam się to obojętne, to odkłada­my wszys­tko na po­tem, aż w końcu nie ma­my cza­su na nic. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 lutego 2011, 19:46
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Scatty_Rikki

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2014, 20:52Scatty_Rikki sko­men­to­wał tek­st Przy nim czułam się [...]

30 czerwca 2014, 22:55Scatty_Rikki sko­men­to­wał tek­st Przy nim czułam się [...]

12 czerwca 2014, 22:12Angelus sko­men­to­wał tek­st Przy nim czułam się [...]

12 czerwca 2014, 13:03Scatty_Rikki do­dał no­wy tek­st Przy nim czułam się [...]